Документи

СОУ Перо наков

Годишен извештај за 2020 согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

strana prva

strana vtora

• Завршна сметка 2017

Завршна сметка 787

Завршна сметка 903

• Завршна сметка 2018

Биланс на приход и трошоци

Биланс на приход и трошоци 1

Биланс на состојба

Структура на приходи по дејности

 

• Финансиски извештај 2020

 

Финансиски извештај 787-2020

Финансиски извештај  903-2020

ПЕРО НАКОВ  903-2020

Copyright © 2017 Elkom Grup | web design | hosting solutions. All rights reserved.

Search