Соопштенија

СОУ Перо наков

 

Службени лица за слободен пристап на информации од јавен карактер:

Ленче Јовановска Мишевска- моб. 078 678 342  мејл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Вљора Имери - моб. 076 315 985  мејл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Извештај од пописни комисии за 2020 година

Формираните пописни комисии извршија попис на градежните објекти и опремата во Училиштето.По извршениот попис е констатирано дека во пописните листи се додадени ново набавените основни средства.

Извршена е пресметка на амортизацијата на градежните објекти и на опремата која се уште има финансиска вредност.Пресметаната амортизација на опрема изнесува 159.262 денари,а на градезни објекти изнесува 1.111.291 денари.

Извршена е ревалоризација на основните средства со коефициент 0,018.Ревалоризација на градежни објекти, на набавна вредност изнесува 2.075.246 денари,а на отпишана вредност изнесува 334.124 денари.Ревалоризација на опрема,на набавна вредност изнесува 523.587 денари,а на отпишана вредност 509.023 денари.

Исто така,извршен е и попис на сметките на Училиштето,при што е констатирано следното:

-сметка 903 –салдо е 0,

-сметка 787- салдо е 460.607 денари,

-сметка 785-72 салдо е 1.040.825 денари.

-сметка 785-87 салдо е 675.194 денари.

Извршен е и попис на побарувањата и обврските на Училиштето и е констатирано следното:

-Обврски према добавувачи во земјата: 499.346 денари

-Обврски према вработени(за нето плата и придонеси):6.241.312 денари.

 

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЕКСКУРЗИЈА

Врз основа на Правилникот за начинот на изведување на училишни екскурзии на учениците од средните училишта, бр. 07-9992/3 од 05.06.2014 год. на Министерот за образование, Средното општинско училиште „Перо Наков“ од Куманово, распишува

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАВРШНА ЕКСКУРЗИЈА

Во согласност со Годишната програма за работа на СОУ „Перо Наков“, Куманово за учебната 2018/2019 година и Програмата за изведување на завршна екскурзија, Комисијата за прибирање на понуди за избор на најповолен понудувач за спроведување на завршна ученичка екскурзија објавува јавен оглас односно покана за доставување на писмени понуди за организирање на повеќедневна завршна екскурзија за учениците од трета година во паралелки на македонски наставен јазик:
Опис на услугата:

Шестдневна екскурзија со четири ноќевања на база на полупансион, последна недела од месец мај 2019 год. и ќе бидат опфатени следните дестинации: Будимпешта, Прага, Брно, Виена, Верона, Лидо ди Јесоло, Венеција.

Писмените понуди (посебно за секоја екскурзија односно слободна активност) треба да бидат изработени и доставени согласно барањата наведени во огласот,и во истите треба да се наведе: поединечната цена по ученик,условите за сместување, исхрана и превоз, начинот на плаќање, водич,број на наставници и лекар, поволности за ученици кои потекнуваат од социјално загрозени семејства.

Писмените понуди не треба да содржат алтернативни решенија, односно треба да бидат изработени конкретно и согласно барањата дефинирани во описот на услугата која е дел од поканатa за доставување на понуда.

Понудата која содржи дополнителни елементи или услуги нема да има предност при евалуација на истата.

Цените во понудите мора да бидат фиксни,односно не е дозволена корекција на цените во текот на реализација на договорот.

Понудувачите треба да ги исполнуваат следните минимум критериуми:
- да е регистриран согласно позитивните прописите Република Македонија за вршење на туристичка дејност
;
- има успешно реализирано најмалку три ученички екскурзии во последните три години
;
- ги исполнува условите за превоз на групи деца, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи на деца
.

Понудата на понудувачот кој не ги исполнува минималните услови ќе биде одбиена од Комисијата како неприфатлива. Некомплетните и ненавремени понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Критериум за доделување на договор за изведување на екскурзијата е најниска цена.
-На денот на потпишувањето на Договорот избраниот понудувач доставува банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на договорот.
Јавниот оглас трае 5 работни дена од денот на објавувањето
Заинтересираните туристички агенции писмените понуди ги доставуваат до СОУ „Перо Наков“, ул. „Пиринска Македонија“ бр. 4, Куманово со назнака „За Комисијата за прибирање на понуди“.

За подетални информации и подигнување на Програмата на училиштето за изведување на завршна екскурзија, понудувачите можат да се обратат на телефон 031/ 424-380 или во самото училиште.

Претседател на Комисија за прибирање на понуди

                                                             ___________________________________

 

 

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ЕКСКУРЗИЈА

 

Врз основа на Правилникот за начинот на изведување на училишни екскурзии на учениците од средните училишта, бр. 07-9992/3 од 05.06.2014 год. на Министерот за образование, Средното општинско училиште „Перо Наков“ од Куманово, распишува

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДА ЗА ЗАВРШНА ЕКСКУРЗИЈА

Во согласност со Годишната програма за работа на СОУ „ПероНаков“, Куманово за учебната 2017/2018 година, Комисијата за прибирање на понуди за избор на најповолен понудувач за спроведување на завршна ученичка екскурзија објавува јавен оглас односно покана за доставување на писмени понуди за организирање на повеќедневна завршна екскурзија за учениците од трета година во паралелки на албански наставен јазик:
Опис на услугата:

Четиридневна екскурзија со три ноќевања на база на полнпансиони, во период на месец , мај 2018 год. и ќе бидат опфатени следните дестинации: Драч,Круја и Тирана.

Детален опис на услугата е даден во документација со инструкции за понудувачите и Програма за завршна екскурзија која може да се подигне од архива на училиштето секој работен ден од 08-14 часот.

Писмените понуди (посебно за секоја екскурзија односно слободна активност)треба да бидат изработени и доставени согласно барањата наведени во огласот,и во истите треба да се наведе: поединечната цена по ученик,условите за сместувањеи превоз, начинот на плаќање, водич,број на наставници и лекар, поволности за ученици кои потекнуваат од социјално загрозени семејства.

Писмените понуди не треба да содржат алтернативни решенија, односно треба да бидат изработени конкретно и согласно барањата дефинирани во описот на услугата која е дел од поканатa за доставување на понуда.

Понудата која содржи дополнителни елементи или услуги нема да има предност при евалуација на истата.

Цените во понудите мора да бидат фиксни,односно не е дозволена корекција на цените во текот на реализација на договорот.

Понудувачите треба да ги исполнуваат следните минимум критериуми:
- да е регистриран согласно позитивните прописите Република Македонија за вршење на туристичка дејност
;
- има успешно реализирано најмалку три ученички екскурзии во последните три години
;
- ги исполнува условите за превоз на групи деца, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Правилникот за посебни технички барања на возилата со кои се превезуваат групи на деца
.

Понудата на понудувачот кој не ги исполнува минималните услови ќе биде одбиена од Комисијата како неприфатлива. Некомплетните и ненавремени понуди нема да бидат предмет на разгледување.

Критериум за доделување на договор за изведување на екскурзијата е најниска цена.
-На денот на потпишувањето на Договорот избраниот понудувач доставува банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на договорот.
Јавниот оглас трае 5 работни дена од денот на објавувањето
Заинтересираните туристички агенции писмените понуди ги доставуваат до СОУ „Перо Наков“, ул. „Пиринска Македонија“ бр. 4, Куманово со назнака „За Комисијата за прибирање на понуди“.

За подетални информации понудувачите можат да се обратат на телефон 031/ 424-380.

Претседател на Комисија за прибирање на понуди

                                                                                                                                                                                                       Назиф Зимбери

 

 

Në bazë të rregullores për mënyrën e realizimit të ekskurzioneve shkollore për nxënësit e shkollave të mesme nr. 07-9992/3 të 05.06.2014 e Ministrit të arsimit, Shkolla e mesme komunale ''Pero Nakov'' nga Kumanova, shpall:

 

SHPALLJE PUBLIKE PËR PRANIM TË OFERTAVE PËR EKSKURZION

 

Në bazë të programit vjetor për punë të SHMK ''Pero Nakov'' Kumanovë për vitin shkollor 2017/18, komisioni për pranimin e ofertave për zgjedhje të ofertuesit më të mirë për realizim të ekskurzionit shkollor shpall shpallje publike apo kërkesë për dorëzim të ofertave me shkrim për organizim të ekskurzionit më shumë ditor për nxënësit e vitit të tretë në paralelet me mësim në gjuhën shqipe.

 

Përshkrimi i shërbimit të nevojshëm:

 

Ekskurzion katërditor me tri fjetje në bazë të pansioneve të plota, në periudhën e muajit maj 2018 ku do të përfshihen këto destinacione: Durrës, Krujë dhe Tiranë.

 

Përshkrimi i plotë i shërbimit është i dhënë në dokumentacionin me instruksione për ofertuesit dhe program për ekskurzion i cili mund të tërhiqet nga arkivi i shkollës cdo ditë pune nga 08-14.

 

Ofertat me shkrim duhet të jenë të përpiluara sipas kërkesave të vendosura në shpallje, dhe në të njëjtat duhet të vendoset: cmimi individual për nxënës, kushtet e vendosjes dhe transportit, mënyra e pagesës, udhërrëfyesi, numri i mësimdhënësve dhe mjeku, kushte të favorshme për nxënës nga familje sociale.

 

Ofertat me shkrim nuk duhet të përmbajnë zgjedhje alternative, apo duhet të jenë të punuara në mënyrë konkrete dhe sipas kërkesave të definuara në përshkrimin e shërbimit të cilat janë pjesë e kërkesës për dorëzim të ofertës.

 

Oferta e cila përmban elemente plotësuese ose shërbime nuk do të jetë e favorizuar gjatë evaluimit të të njëjtave.

 

Cmimet e ofertave duhet të jenë fikse, d.t.th nuk lejohet korrektim i cmimeve gjatë realizimit të kontratës.

 

Ofertuesit duhet të i plotësojnë këto kritere minimale:

 

- të jenë të regjistruar sipas rregulloreve të R.Maqedonisë për realizim të aktivitetit turistik

 

- të kenë të realizuara së paku 3 ekskurzione me nxënës në tre vitet e fundit

 

- ti plotësojnë kushtet për bartje të grupeve të fëmijëve, sipas ligjit për siguri në komunikacion rrugor dhe rregullores për kërkesa të vecanta të mjeteve me të cilët barten grupet e nxënësve.

 

Oferta e ofertuesit e cila nuk i plotëson kushtet minimale do të refuzohet nga Komisioni si e papranueshme. Ofertat e pakompletuara ose të sjellura jo në kohën e paraparë nuk do të jenë lëndë e shqyrtimit.

 

Kriteri për dhënie të kontratës për realizim të ekskurzionit është çmimi më i vogël.

 

Në ditën e nënshkrimit të kontratës ofertuesi i zgjedhur dorëzon garancion bankar në vlerën e 5% të vlerës së përgjithshme të kontratës.

 

Shpallja publike zgjat 5 ditë pune nga dita e shpalljes.

 

Agjencionet e interesuara turistike ofertat me shkrim i dorëzojnë tek SHMK ''Pero Nakov'' rr.''Pirinska Makedonija'' nr.4 Kumanovë me shkresën ''për Komisionin e grumbullimit të ofertave''.

 

Për informata më të detajuara mund të informoheni edhe në tel: 031/424-380.

 

Kryetari i komisionit për grumbullimin e ofertave

 

Nazif Zimberi

 

 

ВОДИЧ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА

Основци и родители, информирајте се тука за критериумите за упис во прва година, потребните документи и роковите за запишување!
Разгледајте ја и нашата фејсбук страна!

https://www.facebook.com/SouPeroNakovKumanovo/

Следете го нашиот сајт, бидете во тек со настаните и уверете се зошто сме вашиот најдобар избор!

sop1 sop2 sop3
     
sop4 sop5 sop6
     
sop7 sop8 sop9

 

Најдобрите ученици за 2015/16 година!

1.     I-1     Мартина Пауновиќ
2.     I-2     Габриела Ѓеоргиевска
3.     I-3     Меланија Димковска
4.     I-4     Бојана Антиќ
5.     I-5     Милош Спасовски
6.     I-6     Викторија Бојковска
7.     I-7     Стефан Зарковски
8.     I-16     Милена Крстевска
9.     II-1     Анастасија Јовановиќ
10.     II-2     Ќамиле Дестановска
11.     II-3     Сара Спасовска
12.     II-4     Тина Илиевска
13.     II-5     Марија Миленковска
14.     II-6     Анастасија Џартова
15.     II-7     Емилија Јакимовска
16.     II-8     Анастасија Спировска
17.     III-1     Валентина Димитровска
18.     III-2     Никола Јовановски
19.     III-3     Тони Анастасовски
20.     III-4     Марко Спасовски
21.     III-5     Марија Симоновска
22.     III-6     Андријана Ѓорѓевска
23.     III-7     Јелена Костадиновска

Copyright © 2017 Elkom Grup | web design | hosting solutions. All rights reserved.

Search